Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Cygance, ul. Szkolna 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
  W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki został powołany Inspektor Danych Osobowych Pani Małgorzata Siporska, i ma Pani/Pan prawo kontaktu z IDO za pomocą adresu e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me, telefon 25 752 5682.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą;
  b) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak:
  a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 5. Posiada Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych;
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  f) ograniczenia przetwarzania, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  – administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  g) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.