Szanowni Rodzice!

7 marca 2022 r., zgodnie z Zarządzeniem nr ZO.0050.9.2022 Wójta Gminy Dębe z dnia 25 stycznia 2022 r., w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, klas I i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, rozpocznie się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych gminnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Nabór dzieci na nowy rok szkolny do oddziałów przedszkolnych w gminnym przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywał, jak w poprzednim roku, za pośrednictwem elektronicznego systemy rekrutacji dostępnego po adresem: https://debewielkie.formico.pl
Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji: https://debewielkie.formico.pl będzie dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych/ w celu dopełnienia następujących czynności:
21 lutego 2022 r. od godziny 8.00 – 25 lutego 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów/, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego,
7 marca 2022 r. od godziny 8:00. – 18 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole/ wraz z wymaganymi załącznikami.

Uwaga! Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie/, których dziecko obecnie już uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/, nie złożą deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego we wskazanym wyżej terminie, wchodzą w proces rekrutacji w celu ubiegania się o ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. W takim przypadku niezbędne jest złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów/ wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/ wraz z wymaganymi załącznikami.

W celu elektronicznego wypełnienia wniosku/deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego/ potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów/ dziecka. Po dokonaniu rejestracji w systemie wniosku rodzice/opiekunowie prawni/, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania wniosku za jego pomocą. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr OS.XXVIII.0007.257.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny/ nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku/deklaracji/ oraz załączników. Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć z sekretariacie placówki wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Uwaga! Każdy zarejestrowany wniosek musi być zatwierdzony przez szkołę wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru. Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny/ posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich kontaktów zdalnych z administracją. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Dębe Wielkie. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zamieszkałych poza Gminą Dębe Wielkie, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła/ będą dysponowały wolnymi miejscami. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, Wójt Gminy Dębe Wielkie wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie Gminy Dębe Wielkie, który przyjmie dziecko.

Elektroniczna rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023