Szanowni Rodzice!

7 marca 2022 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr ZO.0050.9.2022 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 25.01.2022 r., w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, klas I i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Nabór uczniów na nowy rok szkolny do klas pierwszych szkół podstawowych będzie się odbywał, podobnie jak w ubiegłym roku, za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji, dostępnym pod adresem: https://debewielkie.elemento.pl Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje” będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji: https://debewielkie.elemento.pl będzie dostępna w celu dopełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych/ następujących czynności:
– 21 lutego 2022r. od godziny 8.00 – 4 marca 2022 r. do godziny 15.00 – zgłoszenie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły;
– 7 marca 2022 r. od godziny 8.00 – 18 marca 2022 r. do godziny 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zamieszkałego poza obwodem szkoły.

W celu elektronicznego wypełnienia wniosku lub zgłoszenia potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Po dokonaniu w systemie rejestracji wniosku lub zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni/, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania zgłoszenia lub odpowiednio wniosku za pomocą swojego profilu zaufanego. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr OS.XXVIII.0007.258.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017r. Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego, mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny/ dziecka posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich zdalnych kontaktów z administracją. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny/ nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku lub zgłoszenia w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku lub zgłoszenia. Podpisany wniosek lub zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć z sekretariacie szkoły wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Uwaga! Każdy zarejestrowany wniosek/zgłoszenie/ musi być zatwierdzony przez szkołę wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.

Do klas I w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Dębe Wielkie:
– 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;
– 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zamieszkałe w obwodzie danej szkoły – na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka jest odbycie przez nie w poprzednim roku szkolnym, co najmniej rocznego wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
– dzieci spoza obwodu szkoły;
– w miarę posiadania w placówce wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym.

Elektroniczna rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023