26 kwietnia br. uczniowie pod opieką nauczycieli: Moniki Mróz i Moniki Małopolskiej, przedstawili wzruszający spektakl słowno-muzyczny związany z najstarszą w Polsce ustawą rządową – Konstytucją 3 Maja.

Konstytucja Trzeciego Maja 1791 roku regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na jej mocy Polska przyznawała przywileje polityczne mieszczanom i szlachcie. Była drugim w świecie, po Stanach Zjednoczonych (1789 r.), podstawowym aktem prawnym. Miała na celu naprawę systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadzała monarchię dziedziczną, ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej, odbierała prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), politycznie zrównała mieszczan i szlachtę, zaś chłopów objęła ochroną państwa. Konstytucja straciła znaczenie 24 lipca 1792 roku, w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej (spisek magnacki). Doprowadziło to do II Rozbioru Polski. Po tym fakcie, nasz patron Tadeusz Kościuszko, w czerwcu 1793 roku opracował koncepcję organizacji powstania narodowego. 24 marca 1794 na Rynku Krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie przywództwo Insurekcji, jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. W okresie zaboru rosyjskiego był zakaz kultywowania pamięci o 3 Maja. Niestety, w znacznie bliższej nam historii, ten fakt powtórzył się. Obecnie, w wolnej Polsce, z godnością kultywujemy pamięć o kamieniach milowych w walce o Niepodległą.

Źródło: YouTube

 

W rocznicę Konstytucji 3 Maja