Szanowni Rodzice!
8 marca 2021 r., zgodnie z Zarządzeniem nr ZO.0050.9.2021Wójta Gminy Dębe z dnia 25stycznia 2021 r., w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, klas I i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, rozpocznie się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych gminnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do oddziałów przedszkolnych w gminnym przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemy rekrutacji dostępnego po adresem: https://debewielkie.formico.pl Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji. Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji: https://debewielkie.formico.pl będzie dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych/w celu dopełnienia następujących czynności:
-22 lutego 2021 r. od godziny 8.00 –26 lutego 2021 r. do godziny 15.00 -złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego,-8 marca 2021 r. od godziny8:00.
-19 marca 2021 r. do godziny 15.00
-złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z wymaganymi załącznikami.

Uwaga! Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie, których dziecko obecnie już uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, nie złożą deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego we wskazanym wyżej terminie, wchodzą w proces rekrutacji w celu ubiegania się o ponowne przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. W takim przypadku niezbędne jest złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami.

W celu elektronicznego wypełnienia wniosku/deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Po dokonaniu rejestracji w systemie wniosku rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany, będą mieli możliwość podpisania wniosku za jego pomocą. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w systemie będzie możliwość dodania w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr OS.XXVIII.0007.257.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017r. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku/deklaracji/oraz załączników. Podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wówczas złożyć z sekretariacie placówki wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Uwaga! Każdy zarejestrowany wniosek musi być zatwierdzony przez szkołę wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru. Oświadczenia (załączniki do wniosku) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń(art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich kontaktów zdalnych z administracją.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Dębe Wielkie. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji dzieci do gminnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022