Z dniem 2 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy naukę z wykorzystaniem narzędzia Zdalna Praca. Do naszej platformy edukacyjnej można dostać się z pozycji szkolnej strony internetowej bądź wpisać bezpośrednio adres http://www.pracazdalna.edu.pl/spcyganka

Wszystkie materiały dydaktyczne udostępniane są przez Nauczycieli w tym właśnie miejscu. Tą drogą odbywa się także nasza komunikacja elektroniczna. To tutaj należy zamieszczać zdalną pracę wykonaną w domu, zadawać pytania, czy komunikować się z Nauczycielami i Wychowawcami Klas. Uczeń z łatwością dokona wyboru przynależności do swojej klasy, czy odpowiedniego przedmiotu. Materiały zamieszczane są zgodnie z obowiązującym szkolnym planem lekcji, a dostęp do nich jest bardzo łatwy, nie trzeba już szukać informacji w gąszczu e-maili!

Przedszkolaki także otrzymały kody dostępu do swoich grup. Przecież stanowicie część społeczności szkolnej.

Uczniowie i Rodzice, jeśli napotkacie na jakiekolwiek trudności, kontaktujcie się z Wychowawcami Klas, którzy czekają, aby udzielić Wam wszelkiego wsparcia. Powodzenia w zdalnej nauce!

Klauzula informacyjna RODO – nauczanie zdalne

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz w zakresie:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasa (oddział), do której uczeń uczęszcza.

Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa rodzic ucznia ma prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach  określonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Dane osobowe uczniów niezbędne dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do zakończenia roku szkolnego na platformie Systemu Pracy Zdalnej (pracazdalna.edu.pl) lub do wygaśnięcia celu przetwarzania.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Małgorzatę Wachowicz, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, związanych ze zdalnym nauczaniem. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me.

 

Zdalna nauka na platformie od 2 kwietnia