Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance https://cyganka.mazowsze.me.

Data publikacji strony Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance zobowiązuje się zapewnić dostępność internetowej: 2016-07-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.  Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie działają domyślne skróty klawiszowe przeglądarki internetowej. Udogodnienia: Linki w zdecydowanej większości otwierają się w nowej karcie przeglądarki. Strona posiada możliwość ustawienia kontrastu i wielkości czcionki do potrzeb osoby korzystającej ze strony. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną. Osobą kontaktową jest Małgorzata Siporska, e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze,me. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 752 5682. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: Adres: 03-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Szkolna 21 Sekretariat szkoły, czynny w godzinach 0800-1600, telefon: 25 752 5682 e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me, strona internetowa: http://www.cyganka.mazowsze.me.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Cyganka, ul. Szkolna 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony północnej i południowej. Istnieją trzy wejścia dostępne dla uczniów. Dwa z nich nie posiadają schodów, istnieją podjazdy dla niepełnosprawnych. Do trzeciego wejścia prowadzą tylko schody (sektor przedszkolny). Funkcjonuje także czwarte wejście, nie posiadające schodów, którym wchodzą tylko pracownicy szkoły, głównie nauczyciele oraz goście.

Opis dostępności korytarzy, schodów

W budynku szkoły istnieją 3 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter i piętro posiadają schody dwuetapowe. Budynek częściowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, gdyż posiada podjazdy i trzy wejścia do budynku pozbawione schodów. Brak windy umożliwia jednak przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym pomiędzy piętrami. Sala gimnastyczna znajduję się w kondygnacji piwnicznej, do której prowadzą schody. Wejście do sekretariatu szkoły wymaga pokonania 8 stopni schodów. W budynku szkolnym nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony północnej i nie jest specjalnie oznakowane z powodu braku trwałego podłoża.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce mogą skorzystać z pomocy nauczyciela posługującego się językiem migowym. Zobowiązane są jednakże do rezerwacji wizyty i zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.