Back

Klauzula informacyjna RODO – nauczanie zdalne

od 25 marca 2020 roku Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance wprowadziła zdalne nauczanie.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dane osobowe uczniów dla potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz w zakresie:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasa (oddział), do której uczeń uczęszcza.

Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa rodzic ucznia ma prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach  określonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Dane osobowe uczniów niezbędne dla potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do zakończenia roku szkolnego na platformie Systemu Pracy Zdalnej (pracazdalna.edu.pl) lub do wygaśnięcia celu przetwarzania.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Małgorzatę Wachowicz, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, związanych ze zdalnym nauczaniem. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me.

Druga klauzula informacyjna RODO (z wyłączeniem zdalnej nauki)

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Cygance, ul. Szkolna 21, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
  W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki został powołany Inspektor Danych Osobowych Pani Małgorzata Siporska, i ma Pani/Pan prawo kontaktu z IDO za pomocą adresu e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me, telefon 25 752 5682.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą;
  b) promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak:
  a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u administratora (Rzeczowy Wykaz Akt).
 5. Posiada Pani/Pan prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych;
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  f) ograniczenia przetwarzania, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  – administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  g) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.