Back

1. Zespół wychowawczy – w skład zespołu wchodzą wszyscy wychowawcy, pedagog szkolny i psycholog – Przewodniczący/Lider Monika Małopolska, Członkowie: Monika Mróz, Danuta Piotrkowicz.

2. Zespól nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – nauczyciele uczący w kl. I – III – Przewodniczący/Lider  Adrianna Błażejczyk, Członkowie: Elżbieta Karwowska, Patrycja Kukiełka.

3. Zespół nauczycieli edukacji przedszkolnej – nauczyciele uczący w przedszkolu – Przewodniczący/Lider Anna Michalska, Członkowie: Monika Piekut-Mikita, Bożena Wolszczak.

4. Zespół przedmiotowy – humanistyczny – nauczyciele języka polskiego, języków obcych, historii, religii i biblioteki – Przewodniczący/Lider  Barbara Maroszek, Członkowie: Monika Małopolska, Łukasz Kuć.

5. Zespół przedmiotowy – matematyczno-przyrodniczy – nauczyciele matematyki, informatyki, przyrody, fizyki, chemii, biologii i geografii – Przewodniczący/Lider Agnieszka Pawlak, Członkowie: Izabela Sikora, Agnieszka Pawlak.

6. Zespół artystyczny i wychowania fizycznego – nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele świetlicy, nauczyciel muzyki, plastyki i techniki – Przewodniczący/Lider Aneta Wawer, Członkowie: Monika Mróz, Bożena Wolszczak.

7. Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Przewodniczący/Lider Magdalena Pochmara, Członkowie: Danuta Piotrkowicz, Dominika Błażejczyk.

8. Powołane Zespoły Przedmiotowe w pkt. 1-7 dokonują diagnoz i ewaluacji w swoich obszarach, sporządzają roczne sprawozdania z wnioskami do dalszej rekomendacji, służące poprawieniu standardów pracy oraz dostosowania metod i form wsparcia ucznia.  Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje rocznej ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz przeprowadza diagnozę potrzeb w tym zakresie na kolejny rok szkolny. Materiały te stanowić będą rekomendację do opracowania planów
w kolejnych latach.

ZESPOŁY ZADANIOWE:

1. Zespół do spraw SU i Wolontariatu Szkolnego: I. Sikora, A. Wawer, M. Bielecka – Rola, M. Pochmara – Przewodniczący/Liderzy: Izabela Sikora SU, A. Wawer Wolontariat.

2. Zespół organizacyjny do Pocztu Szkolnego:   M. Bielecka – Rola, Ł. Kuć – Przewodniczący/Lider : I. Sikora.

3. Zespół ds. Inwestycji i zakupów zgodnych z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych, jeśli zakup podlega takiej procedurze: Małgorzata Wachowicz, Danuta Piotrkowicz, Małgorzata Siporska.

Opiekun Chóru Szkolnego: Monika Mróz

Opiekun Szkolnego Koła Dziennikarskiego CygankaTV: Łukasz Kuć

Pedagog szkolny, Pedagog specjalny: Danuta Piotrkowicz

Pedagog szkolny: Małgorzata Wachowicz

Psycholog szkolny: Monika Mróz