Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji dzieci do gminnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 

Szanowni Rodzice!
5 lutego 2024 r., zgodnie z Zarządzeniem nr ZO.0050.5.2024 Wójta Gminy Dębe z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, klas I i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, rozpocznie się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych gminnego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gminie Dębe Wielkie. 

WYKAZ PLACÓWEK PUBLICZNYCH W GMINIE DĘBE WIELKIE, W KTÓRYCH ODBĘDZIE SIĘ NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

1. Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3; Tel.: 25 756 47 24, e-mail: przedszkole@debewielkie.pl https://debowakraina.stronyzklasa.pl/

2. Szkoła Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, ul. Warszawska 78A; tel.: 25 757 74 81, e-mail: sekretariat@spdebewielkie.pl http://spdebewielkie.pl/

3. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie, ul. Szkolna 7; tel.: 25 757 77 27, e-mail: sp_ruda@o2.pl http://spruda.szkolnastrona.pl/

4. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3; tel.: 25 757 78 56 lub 739 222 476, e-mail: sekretariat@szkolagorki.edu.pl https://szkolagorki.edu.pl/

5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, ul. Szkolna 21; tel.: 25 752 56 82, e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me https://cyganka.mazowsze.me/ 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. W naszej Gminie roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich odbywa się w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych podległych Gminie Dębe Wielkie. Wnioski o przyjęcie dziecka sześcioletniego, w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, składają Państwo do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej na terenie Gminy Dębe Wielkie w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.W przypadku dzieci sześcioletnich, które w roku szkolnym 2023/2024 jako dzieci pięcioletnie już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach, wystarczy złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej szkole w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, tj.: 5 lutego 2024 r.-16 lutego 2024 r. W takim przypadku rodzic dziecka nie składa już wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w dalszym postępowaniu. Jeśli Państwo zamierzają ubiegać się o miejsce w oddziale przedszkolnym w innej szkole, niż dotychczasowa placówka, wtedy należy do wybranej placówki złożyć stosowny wniosek (nie deklarację) o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań przez kandydata w terminie 26 lutego 2024r.- 1 marca 2024 r. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2018 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. przyjęcie dzieci w wieku 3-5 lat mogą się Państwo ubiegać w gminnym przedszkolu, jak również w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach.Wnioski o przyjęcie dziecka w wieku 3-5 lat składają Państwo do gminnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w wybranej szkole w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, tj.: w terminie 26 lutego 2024r.-1 marca 2024 r. W przypadku dzieci 3-4 letnich, które w roku szkolnym 2023/2024 już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w gminnym przedszkolu lub szkole wystarczy złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub szkole, do którego dziecko już uczęszcza w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. W takim przypadku rodzic dziecka nie składa już wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w dalszym postępowaniu. Jeśli Państwo zamierzają ubiegać się o miejsce w innej placówce, wtedy należy do wybranej placówki złożyć wniosek (nie deklarację) o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań przez kandydata w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, Wójt Gminy Dębe Wielkie wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie Gminy Dębe Wielkie, który przyjmie dziecko. Rodzice/prawni opiekunowie/ dzieci zamieszkałych poza Gminą Dębe Wielkie, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła/ będą dysponowały wolnymi miejscami. 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
5 lutego 2024 r. od godziny 8.00 –16 lutego 2024 r. do godziny 15.00 – złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów. 
Uwaga! Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci obecnie już uczęszczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego/, nie złożą deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego we wskazanym wyżej terminie, wchodzą w proces rekrutacji w celu ubiegania się o ponowne przyjęcie dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego. 26 lutego 2024 r. od godziny 8:00. – 1 marca 2024 r. do godziny 15.00 – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole/ wraz z wymaganymi załącznikami.

DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE W PROCESIE REKUTACJI:
W celu elektronicznego wypełnienia wniosku/deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego potrzebne będą następujące dane: numer PESEL dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania dziecka, dane osobowe i adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka, dane kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka, adres e-mail i numer telefonu. 

ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:
Nabór dzieci na nowy rok szkolny do oddziałów przedszkolnych w gminnym przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemy rekrutacji dostępnego po adresem: https:/rekrutacje-debewielkie.pzo.edu.pl  
Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, niezbędne jest w elektronicznym systemie rekrutacji dodanie w formie załączników wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w Uchwale nr OS.XXVIII.0007.257.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r.

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji: https://debewielkie.formico.pl będzie dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych w celu dopełnienia następujących czynności: złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego wraz z wymaganymi załącznikami (dotyczy wyłącznie dzieci już uczęszczających do danej placówki), złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do wybranej placówki wraz z wymaganymi załącznikami, podpisanie dokumentów profilem zaufanym i ich elektroniczne przesłanie do placówki.
Uwaga! Każda deklaracja i wniosek muszą być zweryfikowane i zatwierdzone w systemie elektronicznej rekrutacji jako kompletne przez placówkę wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie dokument nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW PROFILEM ZAUFANYM LUB PODPISEM ELEKTRONICZNYM:
Po dokonaniu w systemie rejestracji wniosku lub zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany podpisują zgłoszenie lub odpowiednio wniosek wraz załącznikami za pomocą swojego profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego, mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny dziecka posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich zdalnych kontaktów z administracją. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, po dokonaniu rejestracji wniosku lub zgłoszenia w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku lub zgłoszenia. W takim przypadku podpisany własnoręcznie wniosek lub zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
Uwaga! Dokumentację rekrutacyjną składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).  

Wójt Gminy Dębe Wielkie /Krzysztof Kalinowski

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych