Informacja Wójta Gminy Dębe Wielkie w sprawie elektronicznej rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice!
5 lutego 2024 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr ZO.0050.5.2024 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 04.01.2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, klas I i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, rozpocznie się rekrutacja uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

WYKAZ SZKÓŁ W GMINIE DĘBE WIELKIE, DO KTÓRYCH ODBĘDZIE SIĘ NABÓR UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

1. Szkoła Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim, ul. Warszawska 78A; tel.: 25 757 74 81, e-mail: sekretariat@spdebewielkie.pl http://spdebewielkie.pl/

2. Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rudzie, ul. Szkolna 7; tel.: 25 757 77 27, e-mail: sp_ruda@o2.pl http://spruda.szkolnastrona.pl/

3. Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3; tel.: 25 757 78 56 lub 739222476, e-mail: sekretariat@szkolagorki.edu.pl https://szkolagorki.edu.pl/

4. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, ul. Szkolna 21; tel.: 25 752 56 82, e-mail: sekretariat@cyganka.mazowsze.me https://cyganka.mazowsze.me/

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH:
Do klas I w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Dębe Wielkie: 7 letnie (urodzone w roku 2017),objęte obowiązkiem szkolnym, zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, dzieci spoza obwodu szkoły – w miarę posiadania w placówce wolnych miejsc. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej jest odbycie przez nie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym uczeń ubiega się o przyjęcie do szkoły, co najmniej rocznego wychowania przedszkolnego albo posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
– 5 lutego 2024 r. od godziny 8.00 – 16 lutego 2024 r. do godziny 15.00 – składanie przez rodziców/opiekunów prawnych zgłoszeń do szkoły dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Uwaga! We wskazanym powyżej terminie rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły składają wyłącznie zgłoszenie dziecka do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami (do pobrania w systemie elektronicznej rekrutacji).
-26 lutego 2024 r. od godziny 8.00 – 1 marca 2024 r. do godziny 15.00 – składanie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zamieszkałego poza obwodem szkoły.

DANE OSOBOWE NIEZBĘDNE DO REKRUTACJI:
W celu elektronicznego wypełnienia wniosku lub zgłoszenia potrzebne będą następujące dane: – numer PESEL dziecka; – dane osobowe i adres zamieszkania dziecka; – dane osobowe, adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka; – dane kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka: adres e-mail i numer telefonu.

ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH:
Nabór uczniów na nowy rok szkolny do klas pierwszych szkół podstawowych będzie się odbywał za pośrednictwem systemu elektronicznej rekrutacji, dostępnym pod adresem: https://debewielkie.elemento.pl
Elektroniczny system rekrutacji będzie aktywny od 5 lutego 2024 r. Do korzystania z elektronicznego systemu naboru wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową. W systemie, w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcje”, będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w elektronicznym systemie rekrutacji. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów zaznaczonych we wniosku, w elektronicznym systemie rekrutacji należy dodać w formie załączników wymagane oświadczenia i dokumenty określone w Uchwale nr OS.XXVIII.0007.258.2017 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 marca 2017 r.

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji: https:/rekrutacje-debewielkie.pzo.edu.pl będzie dostępna w celu dopełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych następujących czynności: złożenie zgłoszenia do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły wraz z wymaganymi załącznikami, złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do wybranej placówki wraz z wymaganymi załącznikami, podpisanie dokumentów profilem zaufanym i ich elektroniczne przesłanie do placówki.

 Uwaga! Każdy zarejestrowany wniosek/zgłoszenie/ musi być zweryfikowany i zatwierdzony jako kompletny w elektronicznym systemie rekrutacji przez szkołę wybraną na pierwszym miejscu listy preferencji, w przeciwnym razie nie będzie brany pod uwagę podczas naboru.

PODPISYWANIE DOKUMENTÓW PROFILEM ZAUFANYM lub podpisem elektronicznym:
Po dokonaniu w systemie rejestracji wniosku lub zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni, posiadający profil zaufany podpisują zgłoszenie lub odpowiednio wniosek za pomocą swojego profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Rodzice, którzy nie posiadają jeszcze profilu zaufanego, mogą go bezpłatnie założyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub swojego banku (w którym rodzic/opiekun prawny dziecka posiada konto). Profil zaufany służy później do wszelkich zdalnych kontaktów z administracją. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie będzie posiadał profilu zaufanego, po dokonaniu rejestracji wniosku lub zgłoszenia w systemie, będzie miał również możliwość pobrania i wydrukowania wypełnionego wniosku lub zgłoszenia. W takim przypadku podpisany własnoręcznie wniosek lub zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne rodzice/ prawni opiekunowie składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Wójt Gminy Dębe Wielkie /Krzysztof Kalinowski

Rekrutacja do pierwszej klasy